Vilkår

GJENNOM EN HELHETLIG TILNÆRMING TIL OPTIMALISERING AV KROPP OG HELSE, TAR VI LIVSSTILSCOACHING I EN NY RETNING

Kjøpsavtale og salgsbetingelser for Live Better AS

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter og tjenester gjennom Live Better AS til forbrukere over nettet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kunde kan henvende seg til post@livebetter.no

 

 

1. Avtalen
Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp i nettbutikken til Live Better AS.

Avtalen består av disse salgsbetingelser, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelle særskilte avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

 

2. Partene
Selger er Live Better Klinikken (Juridisk navn: Live Better AS Org. Nr: 929223608), Asheimveien 2, 4318 Sandnes, post@livebetter.no, telefon 915 21 432, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

 

3. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selger, og denne er bekreftet registrert.

Kjøper vil motta en ordrebekreftelse per e-post, med oversikt over bestillingen. All produktinfo og priser kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått. 

Dersom en bestilt vare er utsolgt, forbeholder Live Better AS seg retten til å endre bestillingen. I slike tilfeller vil Live Better AS kontakte kjøper. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

 

4. Betaling

Når kjøperen handler på livebetter.no er det Klarna eller Vipps som håndterer betalingen. Ved spørsmål om betaling kan Vipps kontaktes på tlf. 22482800. Klarna kan kontaktes på tlf. 21018991. Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt til kjøper.

Ved betaling hos Live Better på fysisk lokasjon gjelder ikke samme betingelser for betaling som på nettsiden:

Selgeren kan kreve betaling for varen/tjenesten ved tidspunktet for bestilling. Alle våre transaksjoner foregår i norske kroner. Dersom kjøperen bruker kredittkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. Kortet blir belastet samme dag som varen/tjenesten er levert. Direktebetaling kan også skje kontant, med kort eller gjennom Vipps.

  

5. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til videre innkrevning. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

6. Levering
Varer kan hentes i selger sine lokaler i Asheimveien 2 i Sandnes. Selger tilbyr også levering via posten til alle adresser i Norge. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt tilgang til varen eller tjenesten.

Generelle leveringstider som oppgis på livebetter.no må anses som veiledende. Estimert leveringstid er 2-5 virkedager. Oppgitt leveringstid kan endres, dersom det foreligger situasjoner som kan påvirke leveringstidspunktet. Kjøper vil da bli varslet om dette.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen/tjenesten til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

  

 

7. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren hel, uåpnet og i original forpakning, uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

Angrerett på 14 dager gjelder kun ved kjøp av varer. Ved kjøp av online coaching har du angrerett på 14 dager etter bekreftet bestilling, men denne bortfaller når første konsultasjon er gjennomført. Når konsultasjon er gjennomført, samtykker kjøper til at angrefristen avsluttes.

Ved coaching via appløsning vil angreretten bortfalle idet kjøper tar tjenesten i bruk.

  

8. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen/tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen/tjenesten.

Dersom varen/tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen/tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving
Dersom varen/tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

9. Konfliktløsning
Klager rettes til selger på e-post: post@livebetter.no innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.